computest araç ekspertiz logo resim
Tecrübe, Güven #Computest

KVKK Aydınlatma Metni

MATES SERVİS EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MATES SERVİS EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ (“MATES A.Ş.”)  tarafından hazırlanmıştır.

a) Veri Sorumlusu 

Kanun kapsamında MATES A.Ş. veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenen Kişisel Verileriniz 

MATES A.Ş. faaliyetlerini sürdürmek amacıyla aşağıda sayılan (bunlarla sınırlı olmamak üzere) kişisel verilerinizi, bilgi iletişim formunun doldurulması, online randevu formunun doldurulması, çağrı merkezlerimiz ile telefon görüşmesi yapılması, anketlerin cevaplanması kanalları vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.
1. İsim, soy isim, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan diğer verileriniz,
2. Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev adresiniz gibi iletişim verileriniz
3. İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,
4. Computest Oto Ekspertiz Merkezi Bayisi olarak iş ortağımız olmanız halinde bayilik sözleşmesinin ifa olunabilmesi için banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz ile sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,
5. Computest Oto Ekspertiz Merkezlerinde oto ekspertiz hizmeti almanız halinde, isim, soyisim, telefon ve e-posta adresi gibi iletişim verileriniz, teste tabi tutulan aracınıza ilişkin plaka ve benzeri verileriniz,
6. MATES A.Ş.’ye iş başvurusu veya bayilik başvurusunda bulunmanız halinde tarafınızca iletilen özgeçmiş ve sair kişisel verileriniz,
7. Web sitemiz üzerinden online araç test randevusu almanız halinde, tarafınızca MATES A.Ş.’ye iletilen isim, soyisim, telefon numarası, e-posta adresi benzeri iletişim bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz.

c) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak;

1. MATES A.Ş.’nin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması ve ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi,
2. Computest Oto Ekspertiz Merkezi müşterileri ve bayileriyle iletişimin sağlanabilmesi,
3. Online randevu sisteminin kullanılması halinde Computest Oto Ekspertiz Merkezleri’nden talep edilen ve işin yapılması için esas nitelikte olan bilgilerin sağlanması,
4. Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi, Müşteri taleplerinin yerine getirilebilmesi,
5. İnsan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi ve buna ilişkin yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
6. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması ve benzeri yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları ve buna benzer amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

d) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz, MATES A.Ş.’ye bağlı Computest Oto Ekspertiz Merkezleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yargı merciileri ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, MATES A.Ş. Serhat Mahallesi 1435. Sokak No:15 İvedik OSB Yenimahalle/ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya [email protected] adresine alındı teyitli şekilde iletebilir, başvurunuzda dilerseniz Başvuru Formunu kullanabilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler MATES A.Ş. tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.